ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN


Infographic Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành đoàn thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.