ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG THPT THÁI PHIÊN


Hơn 20.000 đại biểu tham dự Hội nghị trực tuyến cán bộ thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI

Ngày 15/4, Ban Thường vụ Thành ủy tổ chức Hội nghị cán bộ thành phố học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI bằng hình thức trực tuyến. Dự tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị thành phố có các đồng chí: Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch HĐND, UBND thành phố; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị. Hội nghị được kết nối tới 126 điểm cầu, trong đó có 1 điểm cầu tại thành phố, 19 điểm cầu tại các quận, huyện và tương đương, 110 điểm cầu tại các xã, phường, thị trấn với hơn 20.000 đại biểu tham dự.

Buổi sáng, các đại biểu được nghe đồng chí Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Đại hội XVI Đảng bộ thành phố có chủ đề: “Đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của toàn Đảng bộ; phát huy truyền thống "Trung dũng - Quyết thắng”, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; phát triển bứt phá; cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa vào năm 2025, trở thành thành phố công nghiệp hiện đại, văn minh, bền vững vào năm 2030; khẳng định vai trò động lực phát triển của đất nước".

Đại hội đã đề ra mục tiêu đến năm 2025, thành phố Hải Phòng cơ bản hoàn thành sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa; trở thành thành phố công nghiệp theo hướng hiện đại; là trọng điểm phát triển kinh tế biển, trung tâm du lịch quốc tế; hoàn thành các tiêu chí đô thị loại I; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững; có tổ chức Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tạo nền tảng vững chắc để trở thành thành phố công nghiệp phát triển hiện đại, văn minh, bền vững tầm cỡ khu vực Đông Nam Á vào năm 2030.

Nghị quyết Đại hội cũng đề ra 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đó là: Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. Đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển 03 trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thương mại. Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại. Đầu tư phát triển hạ tầng nông thôn gắn với thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, phù hợp với quá trình đô thị hóa. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm giáo dục và đào tạo, y tế của vùng Duyên hải Bắc bộ; trọng điểm phát triển khoa học và công nghệ biển của cả nước. Phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biển đảo quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế và liên kết vùng. Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh; đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy hệ thống chính trị; nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cấp chính quyền. Phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng thời đề ra 3 giải pháp đột phá đó là: (1) Xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng mang bản sắc đặc trưng riêng của thành phố Cảng biển. Tập trung cao cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị. Đẩy nhanh tốc độ phát triển, mở rộng không gian đô thị về 03 hướng đột phá. (2) Tập trung phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu công nghiệp, triển khai quyết liệt các thủ tục đầu tư, nhất là giải phóng mặt bằng, sẵn sàng các điều kiện để thu hút làn sóng đầu tư mới, ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, thân thiện môi trường để Hải Phòng trở thành một trung tâm công nghiệp lớn của đất nước. (3) Phát triển Hải Phòng trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước với trọng tâm là phát triển hạ tầng du lịch, nhất là các dự án du lịch, trung tâm thương mại, khu nghỉ dưỡng cao cấp, tầm cỡ quốc tế; hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng của thành phố gắn với biển đảo, các di tích lịch sử, văn hóa.

Buổi chiều, đồng chí Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố đã quán triệt, triển khai Chương trình hành động của Thành ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI. Chương trình hành động đã đề ra 6 nhóm nội dung chương trình của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, đó là: (1) Các chương trình về tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thúc đẩy các thành phần kinh tế phát triển. (2) Các chương trình về đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế theo định hướng phát triển ba trụ cột chủ yếu: công nghiệp công nghệ cao; cảng biển – logistics; du lịch – thương mại. (3) Các chương trình về xây dựng, phát triển, hiện đại hóa đô thị Hải Phòng; phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường. (4) Các chương trình thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu phát triển văn hóa, xã hội. (5) Các chương trình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại. (6) Các chương trình về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị sau Hội nghị, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tiếp tục quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 01, đặc biệt là Kế hoạch số 40, ngày 14/4/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI; để bảo đảm cho việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đạt hiệu quả. Coi đây là công việc thường xuyên, phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị, để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, thống nhất ý chí và hành động trong toàn Đảng, sự đồng thuận cao trong nhân dân; phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và khát vọng phát triển đất nước và thành phố phồn vinh, hạnh phúc. Đề nghị các đồng chí trong cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải trực tiếp thực hiện việc quán triệt tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình. Lựa chọn nội dung, hình thức tổ chức phổ biến, nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền phù hợp với đối tượng cán bộ, đảng viên bảo đảm sao cho hiệu quả thiết thực, tránh hình thức.

Đối với công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVI phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo, với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống tuyên giáo các cấp, các cơ quan báo chí - xuất bản, đội ngũ giảng viên lý luận chính trị, văn nghệ sỹ, báo cáo viên, tuyên truyền viên… Chú trọng đấu tranh phản bác các quan điểm lệch lạc, sai trái, thù địch và định hướng dư luận xã hội theo đúng phương châm lấy xây làm chính, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, góp phần quan trọng củng cố niềm tin vững chắc vào mục tiêu phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Để sớm đưa nội dung Nghị quyết Đại hội vào thực tiễn cuộc sống, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo đề nghị các tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, đối chiếu, bổ sung và hoàn thiện Chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội, có sự thống nhất với Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp trên và của cấp mình. Trong đó, các mục tiêu của cơ quan, đơn vị, địa phương đề ra phải thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên của từng cấp, từng ngành, từng tập thể, cá nhân và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả. Đồng chí đề nghị cấp ủy, người đứng đầu các địa phương, đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết thường xuyên, kịp thời biểu dương, khen thương những đơn vị làm tốt, nhắc nhở, phê bình, xử lý theo quy định của Đảng đối với các đơn vị, cá nhân thực hiện không nghiêm túc.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đồng chí đề nghị các đơn vị thông tin, trao đổi với Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.